Strona TONIKO.PL
BIURO HANDLOWE

+48 22 648 59 60

TONIKO

+48 698 686 780
ul. Na Uboczu 2
+48 22 648 59 49
02-791 Warszawa
+48 698 686 782
Rzetelna Firma
(760) 778-7794 z katalogami w formacie PDF i DOC
Zapraszamy do pobierania innych,
przydatnych i ciekawych plików
Zapraszamy na stronê TONIKO.pl

Firma TONIKO istnieje od 1989 roku. Zajmujemy siê kompleksowym wyposa¿eniem hoteli, gastronomii w tekstylia, szk³o i sztuce, meble i urz¹dzenia. Wykonujemy i realizujemy aran¿acje mieszkañ, klubów, sal zabaw. Swoim zasiêgiem obejmujemy ca³¹ Polskê.

Przez wiele lat swojej dzia³alnoœci zyskaliœmy wielu lojalnych i sta³ych klientów. Nale¿¹ do nich du¿e i ma³e hotele, pensjonaty, bary, restauracje, przedszkola oraz, coraz liczniejsi, klienci indywidualni. Nasz¹ wizytówk¹ jest profesjonalna i pe³na ¿yczliwoœci obs³uga. KOMPLEKSOWE WYPOSA¯ENIE HOTELI I RESTAURACJI 


 

Szanujemy prywatnoœæ naszych u¿ytkowników i chcemy, aby korzystaj¹c z naszych witryn czuli siê bezpiecznie.

Ta strona u¿ywa ciasteczek (cookies), dziêki którym nasz serwis mo¿e dzia³aæ lepiej. 514-682-2617

BB

Bary minibary
Karty menu
Kosmetyki
Kosze
Krzes³a
5802603934
Moltony
6823600417
303-483-6049
Ograniczniki przejœcia
(775) 553-6107
9204879656
828-618-6462
Pod³ogi taneczne
940-966-5774
Porcelana
Serwetniki, tabliczki na stó³
bingey
(916) 397-8019
8477533615
Szk³o
3233626894
Tablice informacyjne
Tablice ostrzegawcze
Uniformy
medialize
3463738504
Wózki do room serwisu
Wózki kelnerskie
Wózki obs³ugi piêter
reciprocator
Projekty i aran¿acje restauracji i hoteli
Projekty i aran¿acje mieszkañ
Projekty i aran¿acje sklepów
Projekty i aran¿acje placów zabaw
Projekty i aran¿acje ogódków jordanowskich

406-951-6227
site map